Perspektive | Obrazovanje

Pomoć obrazovanju na Kosovu

Piše - 30.01.2019

Nedavne kritike na račun Kosovske agencije za akreditaciju jesu varljive i neosnovane.

Početkom ove nedelje, Konferencija rektora (sastavljena od rektora javnih univerziteta na Kosovu) najavila je generalni štrajk, zatraživši da se Upravni odbor Kosovske agencije za akreditaciju (KAA) i ministar prosvete otpuste. Zato pišem ovo pismo, da bih razmotrio našu zabrinutost u Organizaciji za povećanje kvaliteta obrazovanja (ORCA) po pitanju moguće političke intervencije u ove dve institucije i u pogledu kvaliteta visokog obrazovanja na Kosovu.

Kao što, verovatno, već znate, ORCA skoro dve godine pokreće važne teme u pogledu izostanka naučnih publikacija i akademskog integriteta na Kosovu kroz aktivnosti i istraživanje rada najveće i najviše prosvetne institucije na Kosovu, Univerziteta u Prištini.

Naše zagovaranje i javni pritisak koji smo vršili rezultirali su kreiranjem Administrativnog uputstva 1/2018 iz Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, gde se predviđaju platforme za indeksiranje žurnala u kojima bi trebalo da se publikuju naučni članci kako bi se nastavno osoblje unapređivalo. Ovo administrativno uputstvo bilo je predmet kritika profesora i univerzitetskih zvaničnika koji su na njega gledali kao na napad na akademske slobode.

Takođe, naše zagovaranje i javni pritisak koji smo vršili bili su kritikovani kao narušavanje autonomije univerziteta. Neki su išli tako daleko da su uporedili našu “intervenciju” sa onime što je Slobodan Milošević uradio Univerzitetu u Prištini devedesetih godina, kada je Univerzitet u Prištini zatvoren.

Dok je ova debata trajala, Univerzitet u Prištini, najbolji u ovoj zemlji, nalazio se u katastrofalnom stanju. Sedamdeset dva odsto profesora nije moglo da opravda svoje akademske titule, što znači da nisu posedovali odgovarajući broj objavljenih naučnih članaka potrebnih da opravdaju svoj položaj. Do 2017. godine, profesori na Univerzitetu u Prištini objavili su oko 1.320 naučnih članaka, sa prosekom od 2,7 članka po profesoru.

Iako su Administrativno uputstvo i naša intervencija kritikovani, Univerzitet u Prištini je 2018. počeo značajno da se unapređuje. Danas ovaj univerzitet ima oko 1.735 naučnih članaka sa prosekom od 3,7 članka po profesoru, dok je procenat onih koji ne opravdavaju svoju akademsku titulu smanjen na 59 odsto (što je, i dalje, zabrinjavajuće visoka brojka).

Ova tek mala dostignuća sada su pod znakom pitanja.

Rektori krivicu svaljuju na KAA, otresajući odgovornost sa sebe.

U tačkama 1, 2 i 4 od najave sa sedam tačaka, Konferencija rektora napada upravo ovo Administrativno uputstvo i poduhvate kosovskog civilnog društva i njegovih saveznika u potrazi za boljim kvalitetom visokog obrazovanja, kao i ovaj mali napredak.

Sa vrlo malim brojem akademskog osoblja i ogromnim brojem studenata — odnos profesora i studenata na Univerzitetu u Prištini jeste 1 naprema 49 (dok je u regionu odnos oko 1 naprema 25) — ove institucije stavljaju našu budućnost na kocku. Profesionalna deformacija studenata koji će pohađati ovakvu vrstu obrazovanja biće trajna i nepovratna, pa bi, prema tome, hitno trebalo preduzeti mere.

Većina rektora sa Konferencije rektora izjavila je u svojim proglasima o bogatstvu Agencije za borbu protiv korupcije da su dobili dodatne honorare sa univerziteta koje vode. Istovremeno, oni nisu uspeli da upravljaju procesom akreditacije svojih institucija, jer nisu ispunili osnovne kriterijume — da imaju tri profesora sa doktoratima po studijskom programu. Međutim, oni krivicu svaljuju na KAA, otresajući odgovornost sa sebe.

ORCA nadgleda KAA i učestvuje na njenim dugotrajnim sastancima. ORCA je, takođe, nadgledala sastanak Skupštinske komisije za prosvetu sa Konferencijom rektora od 24. januara ove godine, kao i sastanak sa članovima Upravnog odbora Agencije od 25. januara.

Kako bi se omogućile neutralne informacije o sukobu između Konferencije rektora i KAA, ORCA je podrobno analizirala situaciju i prikupila glavne tvrdnje Konferencije rektora u ovonedeljnom saopštenju za medije, kao i tokom sastanka sa Skupštinskom komisijom za prosvetu:

  1. Tvrdi se da, usled tehničkih problema u e-akreditaciji, neke forme u kojima profesori detaljno opisuju svoje kvalifikacije nisu uzete u obzir kada je rađena evaluacija programa:

KAA je, preko kompanije koja održava sistem za e-akreditaciju, verifikovala (tokom svog sastanka Upravnog odbora od 15. januara) preciznost tvrdnje nekih profesora koji su imali poteškoće prilikom registracije. Kada su to ustanovili, u 41 navodnom slučaju prijavljenom od rektora, profesori su zaista pokušali da se registruju u sistemu, ali to nisu uspeli. KAA je odlučila da razmotri njihove fajlove u fizičkom obliku.

  1. Tvrdi se da je KAA poništila akreditaciju za postojeće programe koji nemaju tri profesora sa doktoratima u oblastima studija bez stručnog mišljenja:

Programi koji su već akreditovani proveravaju se na godišnjem nivou radi ispunjavanja osnovnih kriterijuma, onih koji se tiču triju doktorata u datoj oblasti studija. To je godišnja praksa koju KAA sprovodi u skladu sa svojom misijom da bi nadgledala primenu akreditovanih programa.

Programi koji su ranije akreditovani bez ispunjavanja kriterijuma ili koji su u međuvremenu pretrpeli promene osoblja i nisu imali kompetentno osoblje nisu dobili validaciju, pa se tako njihova akreditacija nije nastavila.

Napomena: ovo ne pogađa studente koji su počeli da pohađaju ove programe kada su oni akreditovani. Poništavanje akreditacija znači da institucije nemaju pravo da registruju nove studente.

Tokom validiranja 185 postojećih problema ove godine (na sastanku Upravnog odbora KAA od 14-15. januara), KAA je obnovila akreditaciju 124 programa na državnim univerzitetima i 61 program u privatnim institucijama, dok je poništila akreditaciju 75 programa — 40 na javnim univerzitetima i 35 u privatnim institucijama.

  1. Tvrdi se da postoje studijski programi koji su akreditovani ili reakreditovani bez stručnog mišljenja:

Programi koji su ranije akreditovani, ali su aplicirali za obnavljanje, jer im je akreditacija isticala, obavezni su samo da prođu prvu fazu akreditacije, što znači da treba da ispune osnovne kriterijume o tri doktorata iz oblasti studija po programu. U ovoj fazi ne postoji potreba za stručnjacima.

  1. Tvrdi se da Upravni odbor KAA (poznat i kao Državni savet za kvalitet, DSK) nema nadležnosti da sprovede inicijalnu evaluaciju novih studijskih programa:

DSK je sastavljen od članova koji pripadaju svim postojećim oblastima studija, kao što je predviđeno Administrativnim uputstvom 06/2018. ORCA primećuje da je DSK, prema tome, kompetentna da odlučuje da li program pripada oblasti studija datog programa ili ne, te da li postoji potreba za ekspertizom u ovom slučaju.

Ekspertiza može posledično da se koristi za evaluaciju kompatibilnosti predloženog programa sa predviđenim nastavničkim aktivnostima, što je faza koja predstavlja nastavak svih programa koji su prošli prvu fazu, onu koja je povezana sa kriterijumom triju osoba iz osoblja sa doktoratima iz oblasti studija.

DSK je ukupno dao inicijalno zeleno svetlo za 104 novih programa (53 sa javnih univerziteta i 51 iz privatnih institucija), dok su odbacili 107 programa (28 sa javnih univerziteta i 79 iz privatnih institucija).

  1. Tvrdi se da se DSK nije bavio doktorskim disertacijama profesora, već samo njihovim naučnim kvalifikacijama (na primer, da li su završili osnovne, master studije, itd):

Prilikom ovog monitoringa, ORCA je dokazala da je DSK imao sve neophodne doktorske disertacije pored naučnih kvalifikacija svake osobe iz osoblja zaduženog za program, posebno u slučajevima u kojima je bilo sumnji.

  1. Tvrdi se da određeni ljudi, koji imaju dugu istoriju radnog iskustva u određenoj oblasti, nisu smatrani odgovarajućim za osoblje programa na akademskim kursevima:

KAA ne može da omogući akreditaciju za programe tako što će samo uzeti u obzir radno iskustvo, jer zakon i uputstva na snazi zahtevaju da, pored iskustva, osoblje programa mora da ima svoje naučne kvalifikacije u oblasti studija.

  1. Tvrdi se da je DSK zahtevao četiri profesora po studijskom programu:

Administrativno uputstvo zahteva, nekada i sada, jedan doktorat na 60 bodova Evropskog sistema prenosa bodova (ESPB). Ovo se odnosi na tri doktorata za osnovnostudijski program od 180 ESPB i dva doktorata za master program od 120 ESPB.

Tvrdnja da se traži četiri doktorata u oblasti studija po programu od 180 ESPB i da to predstavlja promenu pravila od inicijalne akreditacije — ne stoji i nije nešto što su rektori dokazali.

  1. Tvrdi se da oblasti obrazovanja, novinarstva i nege nemaju svoje programe za doktorske studije:

Ova tvrdnja ne stoji. Ima doktorskih programa u svim ovim oblastima. Ako oni na Kosovu ne postoje, to znači da Kosovo nema kapaciteta da ponudi takve studijske programe, sem ako institucije ne dovedu novo osoblje.

Vreme da se nešto uradi

ORCA zaključuje da, iz raznih razloga, koje bi bilo moguće povezati sa pogrešnim informacijama i izostankom komunikacije između Konferencije rektora i Državnog saveta za kvalitet, realnost predstavljena na Konferenciji rektora jeste iskrivljena.

U našem zaključku, bez bilo kakve sumnje, možemo reći da je DSK prekršio zakon na snazi na osnovu političkih tendencija ili manjka profesionalizma. Bilo kako bilo, šansa da bi mogla da se nenamerno napravi neka greška, bilo od strane članova DSK-a ili posmatrača ORCA, mogla bi da se umanji putem formalne žalbe nezadovoljnih institucija upućene Apelacionoj komisiji KAA.

Pozivamo na obraćanje još veće pažnje na međunarodni proces kom je KAA podvrgnut, jer je ona prošle godine aplicirala za reakreditaciju kod Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EAOK), a nakon odluke ovog tela da isključi KAA pre skoro godinu dana. Odluka o reakreditovanju KAA biće doneta u sledeća tri meseca i sve što bi moglo da nanese štetu internom procesu akreditacije na Kosovu moglo bi da ima nepopravljive posledice po KAA na međunarodnom planu.

Imajući u vidu da se politička situacija svakodnevno pogoršava i da politički činioci koriste visoko obrazovanje kao sredstvo da sprovedu svoju političku agendu, svi moramo da učinimo sve što je moguće da bismo sprečili da se to desi.

Naslovna fotografija: Besnik Bajrami / K2.0.

KOMENTARIŠI