U detalje | Obrazovanje

Vreme za reviziju udžbenika

Piše - 09.01.2018

Školski udžbenici sadrže naučno neutemeljene činjenice i govor mržnje.

“Rezultat je da su dve vrste mozga povezane na različite načine: muški mozak je usmeren ka obavljanju/stvaranju, a ženski ka priči.” Ovo je samo jedna od diskriminatorskih rečenica koje srednjoškolci na Kosovu čitaju i uče iz udžbenika psihologije za 11. razred.

Rečenice poput ove, koje sadrže naučno neutemeljene činjenice i diskriminatorne, uvredljive izraze i one koje predstavljaju govor mržnje, pronađene su u mnogim udžbenicima koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnologije (MPNT) odobrilo za korišćenje kosovskim učenicima.

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) u izveštaju pod nazivom “Diskriminatorni jezik u školskim udžbenicima — analiza udžbenika u srednjim školama na Kosovu”; objavljen 6. decembra, je analizirala ove probleme i uradila procenu potencijalne štete obrazovanju novih generacija na Kosovu.

Školski udžbenici podstiču etničku mržnju, povećavaju prevalenciju predrasuda i rodnih stereotipa, stigmatizuju različite formate porodica, mešaju seksualni identitet i rodni identitet, koriste uvredljive izraze kada navode osobe sa posebnim potrebama...

Više od 100 izjava sa diskriminatorskim sadržajem sumirano je u izveštaju koji je svoju analizu zasnivao na udžbenicima iz srednjih škola za predmete kao što su biologija, građansko vaspitanje, istorija, psihologija i sociologija. Prema nalazima YIHR-a, svi ovi udžbenici sadrže diskriminatorske i isključive izjave na temu roda, nacionalne pripadnosti, seksualne orijentacije, rodnog identiteta i određenih društvenih grupa.

Nalazi YIHR-a pokazuju da, usled korišćenja ovakvih izjava, školski udžbenici podstiču etničku mržnju, povećavaju prevalenciju predrasuda i rodnih stereotipa, stigmatizuju različite formate porodica, mešaju seksualni identitet i rodni identitet, koriste uvredljive izraze kada navode osobe sa posebnim potrebama, stigmatizuju siromašne, šire netačne informacije i ne navode izvore za svoje tvrdnje.

Na primer, udžbenici istorije koriste diskriminatorski i isključiv jezik na osnovu nacionalne pripadnosti. U udžbeniku istorije za 10. razred, jedno od poglavlja uči decu o ratu 1999. na Kosovu. Akcije srpskih snaga opisuju se kao “…užasne varvarske scene počinjene od krvoločnih eskadrila…” Prema YIHR-u, ova vrsta rečenica izaziva mržnju i gnušanje kod mladih, što je suprotno od onoga što tranziciona pravda promoviše.

YIHR je pronašao više od 100 diskriminatorskih izraza i definicija u srednjoškolskim udžbenicima na Kosovu. Fotografija: Atdhe Mulla (Ade Mula) / K2.0.

Štaviše, brojka od 15.000 žrtava se koristi u kontekstu ovoga rata, uprkos činjenici da je brojni izveštaji osporavaju navodeći da ukupan broj žrtava u ratu na Kosovu iznosi više od 8.000 ljudi. Žrtve iz manjinskih zajednica se nikada ne pominju; samo albanske žrtve. Dodatno, izveštaj navodi korišćenje neispravnih termina u pogledu etničke i nacionalne pripadnosti, kao i pripadnosti državi, kako što su izrazi “Yids” za Jevreje ili “Cigani” za Rome — što su termini koji se smatraju uvredljivim.

YIHR je saznao da se diskriminatorski izrazi u udžbeniku iz biologije koriste na osnovu invaliditeta kod ljudi. Na primer, Daunov sindrom se opisuje kao “mongoloidni idiotizam”, što je drugi izuzetno uvredljiv termin.

Udžbenici iz psihologije sadrže termine poput “žensko” i “muško”, a ne “žena” i “muškarac”, praveći tako razliku između roda i pola. U okviru ovog izveštaja sprovedena je anketa sa učenicima. Rezultati pokazuju da oni često imaju problem da naprave razliku između roda i pola, a što se smatra posledicom netačnih informacija u udžbenicima iz kojih uče.

Ministar prosvete, Shyqiri Bytyqi (Šićiri Bitići), rekao je da je njegovo ministarstvo preduzelo prve korake u pogledu revizije udžbenika i priznalo je da oni sadrže diskriminatorski jezik i naučno neutemeljene činjenice. Fotografija: Ade Mula / K2.0.

Šićiri Bitići, novi ministar prosvete, bio je prisutan na prezentaciji YIHR-ovog izveštaja o sadržaju školskih udžbenika i priznao je da mnogi udžbenici moraju da se revidiraju “jer sadrže diskriminatorske reči i rečenice”, dodajući da učenici više ne bi trebalo da uče iz ovih knjiga. Bitići je pomenuo i naučno neutemeljene činjenice koje su prevalentne u ovim tekstovima, rekavši da je ovaj problem pomenut u samom ministarstvu te da preduzimaju korake u rešavanju.

“Učenici će imati nove udžbenike u sledećoj školskoj godini”, obećao je ministar. “Ovi tekstovi će biti oslobođeni od diskriminatorskog i isključivog jezika, kao i naučnih netačnosti.” On je najavio da je ministarstvo osnovalo radnu grupu čiji su članovi predstavnici nevladinih organizacija, kako bi oni mogli da ponude stručnu ekspertizu u procesu revizije školskih udžbenika.

MPNT je napravilo nacrt administrativnog naloga za recenzente koji će biti korišćen prilikom procene školskih udžbenika. Takođe, biće objavljen otvoreni poziv za uređivanje novih udžbenika.

Bitići kaže da će novi udžbenici biti uređivani u skladu sa evropskim standardima, te da će se zasnivati na školskim udžbenicima iz Albanije.

Greške prave prepreke u nastavi i učenju

Prema YIHR-u, greške i ponižavajući izrazi koji su prevalentni u školskim udžbenicima krše ljudska prava koja su garantovana domaćim zakonima i međunarodnim konvencijama. Univerzitetska profesorka Vjollca Krasniqi (Vjolca Krasnići) smatra da kosovska prosveta nije uspela da ispuni jedan od svojih glavnih ciljeva, a to je prioritetizacija inkluzivnosti u obrazovanju.

Profesorka Vjolca Krasnići kaže da kosovski obrazovni sistem krši ljudska prava preko udžbenika, čime se ignorišu zakoni doneti radi borbe protiv diskriminacije: Fotografija: Ade Mula / K2.0.

“Analiza sprovedena na temu školskih udžbenika dokaz je da to nije ostvareno. Moramo da razvijemo obrazovni sistem koji bi ohrabrivao mlade da budu aktivni građani, da poštuju ljudska prava i budu inkluzivni”, rekla je u svom govoru koji je deo panela na kom su predstavljeni nalazi YIHR-a.

Prema Krasnići, udžbenici su diskriminatorski u više slučaja, pa su, prema tome, suprotni određenim zakonima koji su na snazi na Kosovu, kao što je Zakon o borbi protiv diskriminacije i Zakon o rodnoj ravnopravnosti.

"Udžbenici istorije izazivaju zbunjenost prema istorijskim periodima, sadrže netačne podatke, kao i druge greške u pogledu brojki."

Profesorka istorije Nexhmije Mazrekaj (Nedžmije Mazrekaj)

Nedžmije Mazrekaj, profesorka istorije u Gimnaziji “Ahmet Gashi” (Ahmet Gaši) u Prištini, nije saglasna s tim da udžbenici istorije sadrže govor mržnje, ali priznaje da postoje “preterivanja i isključivanje drugih etničkih grupa”.

Ona je za K2.0 izjavila da ova preterivanja često rezultiraju netačnostima. “Udžbenici istorije izazivaju zbunjenost prema istorijskim periodima, sadrže netačne podatke, kao i druge greške u pogledu brojki”, rekla je ona, dublje objašnjavajući da ispravlja ove podatke ili periode, tražeči od dece da napišu ispravne informacije preko netačnih informacija u svojim udžbenicima.

Kada je reč o isključenosti nealbanskih žrtava iz udžbenika istorije, ona kaže da se nedavni rat retko kada pominje u udžbenicima i veruje da ni srpski udžbenici istorije ne obuhvataju nastavu o albanskim žrtvama rata. Prema njenom mišljenju, ovo je posledica mešanja politike i istorije.

Udžbenici istorije sadrže neispravne podatke. Profesorka Nedžmije Mazrekaj je primorana da menja ove podatke na školskom času. Fotografija: Ade Mula / K2.0.

“Moramo da imamo na umu da istorija ima nacionalne elemente u sebi”, kaže Mazrekaj, dodajući da “nacionalni element” škodi istoriji kao nauci.

Međutim, učenici grade svoje znanje i zasnivaju ga skoro isključivo na školskim udžbenicima. Agon Rexhepi (Agon Redžepi), učenik Gimnazije “Ahmet Gaši”, izjavio je za K2.0 da su školski udžbenici “naša jedinica za meru istine”.

Prema Redžepijevom mišljenju, greške u školskim udžbenicima povećavaju mogućnost za pogrešno razumevanje informacija i prevalenciju diskriminacije. Međutim, on takođe smatra da postoje pitanja povezana sa nastavnicima. “Da su profesori bolje pripremljeni, oni bi umanjili rizik od reperkusija kao posledice pravljenja grešaka u udžbenicima”, rekao je.

Redžepi kaže da je jednostavna reforma udžbenika nedovoljna i snažno je uveren da profesori moraju da prođu kroz “proces verifikacije nastavničkih veština”. Prema njegovom mišljenju, čak i da se diskriminatorski izrazi uklone iz školskih udžbenika, ova pojava će i dalje biti prevalentna u učionicama, jer će nastavnici i dalje biti isti.

Agon Redžepi kaže da udžbenici biologije uče učenike da je homoseksualnost bolest. Fotografija: Ade Mula / K2.0.

Spomenuo je primer sa časa biologije, gde uče o homoseksualnosti kao bolesti, što je navedeno u udžbenicima. Rekao je da kada su učenici pokušali da ospore ovu tvrdnju, njihov nastavnik je kazao: “Knjiga je u pravu, ali moram da vam kažem da nije, jer će nas [u suprotnom] ljudi iz ministarstva prekoriti”.

Autori YIHR-ovog izveštaja nam pružaju niz preporuka upućenih MPNT-u, izdavačkim kućama, nastavnicima i roditeljima.

MPNT je, između ostalog, savetovan da uradi reviziju Zakona o publikovanju udžbenika kako bi se napravio praktični priručnik za izdavačke kuće i autore udžbenika, kako bi se napravio program obuke za autore udžbenika i da bi se funkcionalizovala komisija za reviziju udžbenika.

Izdavačke kuće su ohrabrene da isprate razvoj obrazovnog sistema i društva, te da objave udžbenike koji su u skladu sa savremenim obrazovnim politikama. Oni se pozivaju i da naprave raznovrsne timove autora i stručnjaka iz raznih oblasti, a koji će pisati buduće udžbenike.

Nastavnici se pozivaju da procene udžbenike na kritički način, da identifikuju delove udžbenika koji sadrže predrasude, diskriminatorske izraze i stereotipe, te da se ti delovi zamene alternativnim izvorima. Od njih se zahteva i da koriste metodologiju koja ohrabruje kritičko razmišljanje kod učenika.

Ako se ovo ne ostvari, onda će kosovski učenici nastaviti da budu deo sistema koji bi trebalo da ih obrazuje, ali koji im, umesto toga, pruža netačne datume i poziva ih da koriste govor mržnje na osnovu etničke pripadnosti, rodnog ili seksualnog identiteta — u najmanju ruku… K

Naslovna fotografija: Atde Mula / K2.0.