Altin Gjeta - Arkivi

Altin Gjeta ka mbaruar studimet pasuniversitare për marrëdhënie ndërkombëtare dhe politikë pranë Universitetit të Westminster, Londër. Ai punon si hulumtues dhe fushat e tij me interes kërkimor përfshijnë procesin e paqes dhe shtet-ndërtimit në Kosovë, zgjerimin e BE-së në Ballkan dhe drejtësinë tranzitore në vendet post-totalitare.