Edison Jakurti - Arkivi

Edison Jakurti e ka përfunduar nivelin Master për Politikat e Zhvillimit Ndërkombëtar, me fokus në Ekonomi, në Duke University. Ka punuar si hulumtues dhe asistent ligjërues në Duke University, si dhe këshilltar në Bankën Botërore në Washington, DC. Edisoni ka përfunduar studimet Bachelor të Shkencës, summa cum laude, në Rochester Institute of Technology. Ka diplomuar në Ekonomi & Statistika dhe Menaxhment, si dhe në Marrëdhënie Ndërkombëtare.