Liam Travers - Arkivi

Liam Travers është ish praktikant në redaksinë e K2.0 (2021). Ai është i diplomuar në London School of Economics and Political Sciences dhe aktualisht ndjek programin master për Studime Globale në Humboldt-Universität zu Berlin.