Qerim Ondozi - Arkivi

Qerim Ondozi është poliglot dhe përkthyes. Kryesisht shkruan për tema të gjuhës dhe të përkthimit.