Vesa Bashota - Arkivi

Vesa Bashota është studente e programit Fulbright në Bush School në Universitetin Texas A&M, duke ndjekur studimet postdiplomike për zhvillim kombëtar dhe politika ekonomike. Ajo ka përfunduar studimet bachelor në RIT Kosovo, ka punuar në NDI në fushën e demokracisë dhe qeverisjes, si dhe ka qenë praktikante në CSIS dhe GIZ në fushën e zhvillimit ekonomik.