TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Alicia English

Hulumtimet e Alicia English fokusohen në analiza të të dhënave për zhvillim të qëndrueshëm dhe holistik të energjisv elektrike. Përpjekjet e saja janë të përqendruara në konsum shtëpiak, efikasitet të energjisë elektrike, investime me kosto efektive dhe prodhim të bioenergjisë. Ajo kreu doktoraturën në Purdue University dhe ka qenë në Kosovë në dy vitet e fundit, si dhe drejton Qendrën për Hulumtime të Energjisë Elektrike, Burimeve Natyrore dhe Bujqësisë (ENRA-rc)