TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Bojan Bilić

Bojan Bilić është sociolog që punon në Universitetin e Vjenës. Ai bën hulumtime mbi aktivizmin feminist dhe komunitetin LGBTQ, antropologjinë e seksualiteteve joheteroseksuale dhe dallimet gjinore, si dhe iniciativat për demokratizimin e psikiatrisë në hapësirën post-jugosllave.