TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Marija Ratković

Marija Ratković është Ph.D. studiuese e Teorisë së Artit dhe Medies, në Universitetin e Arteve në Beograd. Një studiuese, teoriciente dhe shkrimtare me arsim ndërdisiplinor në shkencat humane, shkencat dhe artet. Themeluese e Qendrës për Edukim Biopolitik, ajo është gjithashtu aktiviste e vlerësuar me çmime në fushën e shëndetit dhe të drejtave riprodhuese.