TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Vesë Kelmendi

Vesa i ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, në departamentin e Shkencave Politike. Para involvimit në QKSS, Vesa ka qenë pjesë e disa aktivitete vullnetare si pjesë e shoqërisë civile rreth promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Përveç angazhimit në punë vullnetare, ajo ka qenë pjesë e trajnimeve vendore dhe ndërkombetare si: Parlamenti i të Rinjëve Europian, Shkolla për Drejtësi Tranzicionale, si dhe Shkolla e Mendimit Kritik në KIPRED. Që nga shtatori  2015, Vesa është angazhuar në QKSS si Hulumtuese/Zyrtare e projektit, në projektet të cilat ndërlidhen më parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë dhe Mbikëqyrjes Parlamentare të Sektorit të Sigurisë.