TË GJITHË ARTIKUJT NGA: The Yugoslawomen+ Collective

Pikëpamje | Migrimi

Përralla për migrantët “e mirë” dhe refugjatët “e [...]

Nga - 22.07.2020

Një vështrim nga gjashtë studiuese që vijnë prej hapësirës post-jugosllave.