TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Diskriminacija

Diskriminacija (www.diskriminacija.ba) është platformë për dialog mbi të drejtat e njeriut, pozitën e minoriteteve dhe grupeve të margjinalizuara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe mbrojtjen kundër diskriminimit. Përmes rrëfimeve për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe për rastet e diskriminimit, si dhe duke paraqitur shembuj pozitivë nga e tërë Bosnja dhe Hercegovina, ata përpiqen të ndërtojnë një shoqërimë më të drejtë ku të gjithë pjesëtarët gëzojnë të drejta të barabarta.