TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Gorana Mlinarevic

Gorana Mlinarević është hulumtuese e pavarur. Hulumtimet ndërdisiplinore të saj fokusohen në ndjekjen penale të dhunës seksuale të kohës së luftës, në çështje të luftës dhe pasluftës, dhe në përvojat që ndikojnë tek gratë. Ajo shpeshherë i eksploron kryqëzimet dhe tensionet ndërmjet politikave të identitetit dhe realiteteve socio-ekonomike të shoqërive të pasluftës.