TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Luca Tesei Li Bassi

Luca Tesei Li Bassi është Menaxher Programi në K2.0. Ka master në çështjet ndërkombëtare nga universiteti “Johns Hopkins” dhe diplomë master në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe çështjet diplomatike nga universiteti i Bolonjës. Kryesisht ka interes në çështjet rreth gjinisë, ligjit dhe zhvillimit.