Në thelb | Media

Mekanizmat (vetë)rregullues të mediave

Nga - 15.07.2022

K2.0 Shpjegon

Në videon tonë të mëparshme, shpjeguam tri koncepte kryesore të ndërlidhura me çrregullimin informativ. Tash, po flasim për mënyrat se si qytetarët — si përdorues të mediave — mund të kontribuojnë në një hapësirë mediale më të shëndoshë. Kujt t’i drejtoheni, kush mund të të dëgjojë e kush mund t’i adresojë ankesat që mund t’i keni ndaj përmbajtjeve mediale?


K2.0 shpjegon mekanizmat përmes të cilëve qytetarët mund të angazhohen kundër çrregullimit informativ.

 

Kjo video është prodhuar me mbështetjen financiare të “Trusti Ballkanik për Demokracinë“, projekt i Fondit Gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë. Opinionet e shprehura në këtë video nuk paraqesin domosdoshmërisht ato të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Trustit Ballkanik për Demokraci, Fondit Gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara, apo partnerëve.

Pse kjo klauzolë?