S`fundmi | Media

QËNDRUESHMËRIA: Për media pa urrejtje a dezinformim

Nga - 26.09.2020

PEISAZHI I MEDIAVE NË KOSOVË: Ndikimet e urrejtjes dhe të propagandës