Në thelb | Të Drejtat e Grave

Sot, për nesër

Nga - 10.12.2020

Sa më shumë që gratë shtyhen në moshë, aq më shumë u shtohet diskriminimi në punësim.

Niveli i lartë i papunësisë dhe pasiguria në punë për shkak të informalitetit të përhapur në sektorin privat janë vetëm dy nga barrierat që gratë i hasin në tregun e punës në Kosovë. Për më tepër, zbatimi i pamjaftueshëm i ligjit dhe korniza ligjore aktuale lënë vend që gratë të diskriminohen edhe në bazë të moshës. K 

Autore: Vjosa Çerkini.

Mentore: Kaltrina Krasniqi.

Kamera dhe Montazhi: Arben Pnishi.

Ky publikim është pjesë e ciklit të tretë të Programit të bursave për gazetari në fushën e të drejtave të njeriut, mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Programi bashkëfinancohet nga National Endowment for Democracy. Ky program realizohet nga Kosovo 2.0, në bashkëpunim me Qendrën Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) dhe Qendrën për Liri dhe Barazi (CEL). Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e Kosovo 2.0 dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e donatorëve.